Onderzoek is een antwoord op een vraag, geen doel op zich. 

Werkwijze   

In een startgesprek bespreken we waar je last van hebt en wat je graag anders zou willen. Ook als je specifiek een vraag naar onderzoek hebt, kunnen we kijken of behandeling of training mogelijk al voldoende oplevert. Als dit niet zo is, kijken we samen wat het doel van onderzoek moet zijn. We werken in stappen, volgens het model van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Eerst kijken we wat al bekend is, vervolgens naar welke informatie we makkelijk kunnen aanvullen. Na elke tussenstap overwegen we op basis van de nieuwe informatie wat de volgende stap is, gericht op beantwoording van de onderzoeksvraag. We kunnen verschillende onderzoekselementen inzetten. Soms is een (DSM5-)classificatie behulpzaam als onderdeel van het antwoord op de vraag, soms ook niet. Dit overleggen we met ouders en eventueel andere betrokkenen.  

Wanneer

Het in kaart brengen van factoren die samenhangen met de klachten die je (kind) ervaart kan nuttig zijn bij allerlei vragen en klachten. We voeren onderzoek uit naar bijvoorbeeld:  

Cognitieve capaciteiten

Onderzoek naar je intelligentieprofiel kan veel informatie geven over een mogelijke samenhang met de klachten die je ervaart. Het gaat hierbij niet zozeer alleen om het IQ op zich, maar ook om het cognitief profiel en de observaties die uit deze test naar voren komen. Die kunnen veel zeggen over hoe je het beste leert, wat je nodig hebt om goed te kunnen leren en over mogelijke verklaringen voor gedrag en gevoelens die voortkomen uit onder- of overvraging op bepaalde vlakken.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag

Screening en onderzoek kunnen ook inzicht geven in de samenhang tussen de klachten die je ervaart en sociaal-emotionele componenten, zoals welbevinden, angsten en persoonlijkheid. Afhankelijk van de vraag kan onderzoek bestaan uit verschillende vragenlijsten voor  het kind/ de jongere, voor ouders en/of school, een observatie en ontwikkelingsanamnese. Hierbij is het vaak nodig te kunnen uitsluiten of er sprake is van cognitieve over- danwel ondervragingen kan het nodig zijn aanvullend onderzoek te verrichten om de samenhang met de klachten beter in kaart te kunnen brengen.  

Leren

Als er behoefte is aan screening of onderzoek op het gebied van leerproblemen, gaat het vaak over de vraag naar de samenhang tussen de klachten en het cognitief-/ neurologisch profiel. We nemen verschillende vragenlijsten af bij de ouder(s), leerkracht(en), en het kind/ de jongere zelf. Vaak is, als dat nog niet is gedaan, een capaciteitentest nodig om in te kunnen schatten in hoeverre de leerproblemen misschien samenhangen met over- of ondervraging op cognitief gebied. Deze resultaten worden afgezet tegen de kalenderleeftijd en indien nodig ook tegen de ontwikkelings-/rijpingsleeftijd. Aanvullend kan het onderzoek bestaan uit verschillende neuropsychologische tests, zoals concentratie- en aandachtstests, geheugentests en onderzoek naar de executieve functies. Soms kan een schoolobservatie belangrijk zijn. In elk geval is altijd informatie van en contact met school noodzakelijk om gefundeerde conclusies te kunnen trekken die gebaseerd zijn op en passen bij de dagelijkse situatie van het kind/ de jongere.  

Gezin

In elk gezinsonderzoek staat de vraag centraal: ‘Is er een verband tussen dat waar het gezin last van heeft, en de manier waarop men met elkaar omgaat?’. Een gezinsonderzoek verheldert waar mogelijkheden tot verandering liggen. We werken met vragenlijsten en ander testmateriaal, waarmee we de onderlinge interacties in kaart brengen, kijken naar hoe de verhoudingen zijn en hoe men onderlinge relaties beleeft. Vooraf bespreken we wie (van het gezin) meedoet aan het onderzoek. 

Typen onderzoek   

Er worden vaak termen door elkaar gebruikt wanneer het over onderzoek gaat (diagnostiek/ testonderzoek/ psychodiagnostisch onderzoek/ persoonlijkheidsonderzoek/ neuropsychologisch onderzoek). Dat kan voor verwarring zorgen. Zo wordt vaak gesproken van ‘diagnostiek’ waar men ‘classificatie volgens de DSM5‘ bedoelt. Bij ons gaat het om onderzoek dat een antwoord op je vraag is. Daarbij kunnen verschillende termen passen en die houden wij graag zo simpel mogelijk, ook als het om meer complex onderzoek gaat. Zonder dat we doekjes winden om waar het over gaat.  

Voor wie?

Type behandeling

Traject

Je kunt je digitaal aanmelden op onze site. Na aanmelding matchen we de hulpvraag met de ervaring en het specialisme van de behandelaren uit ons team. 

We plannen zo snel mogelijk een startgesprek met de behandelaar. In dit gesprek spreken we samen af wat de doelen van de behandeling zijn en wat we gaan doen om die te bereiken. Dit vatten we samen in het behandelplan.  

Gedurende het traject zullen we regelmatig met elkaar evalueren hoe het gaat, of de doelen al dan niet behaald zijn en wat er nog moet gebeuren.  

Scroll naar boven