Onderzoek

Mogelijkheden in kaart

Als je iets wil veranderen is het soms nodig goed te weten wat je van jezelf en/of de ander kan verwachten, en wat helpende en belemmerende factoren zijn. We voeren onderzoek uit naar bijvoorbeeld:

Intelligentie/ capaciteiten

Onderzoek naar je intelligentieprofiel kan veel informatie geven over een mogelijke samenhang met de klachten die je ervaart. Het gaat hierbij niet zozeer alleen om de range waarbinnen het totaal IQ zich zou bevinden, als wel het cognitief profiel en de observaties die uit deze test naar voren komen. Die kunnen veel zeggen over hoe je het best leert, wat je nodig hebt om goed te kunnen leren en ook over mogelijke verklaringen voor gedragingen en gevoelens vanuit onder- of overvraging op bepaalde vlakken.

Sociaal- emotionele ontwikkeling/ gedrag

Ook is screening of onderzoek mogelijk naar de mogelijke samenhang van de klachten die je ervaart met verschillende componenten op sociaal- emotioneel vlak, zoals welbevinden, angsten en/ of persoonlijkheid. Afhankelijk van de vraag kan onderzoek bestaan uit afname van verschillende vragenlijsten bij het kind/ de jongere, bij ouders en/of school, een observatie en ontwikkelingsanamnese. Er wordt handelingsgericht onderzoek en/of onderzoek gericht op classificatie (DSM5). Ook hierbij is vaak nodig te kunnen uitsluiten of er sprake is van cognitieve over- danwel ondervraging, en kan het nodig zijn aanvullend neuropsychologisch onderzoek te verrichten om de samenhang met de klachten beter in kaart te kunnen brengen. Zie hieronder voor meer informatie over neuropsychologisch onderzoek.

Leren

Wanneer behoefte is aan screening of onderzoek op gebied van leerproblemen gaat het vaak over te onderzoeken samenhang tussen de klachten en het cognitief-/ neurologisch profiel. Er worden verschillende vragenlijsten afgenomen bij de ouder(s), leerkracht(en), en het kind/ de jongere zelf. Vaak is, als dat nog niet is gedaan, een capaciteitentest nodig om in te kunnen schatten in hoeverre de leerproblemen mogelijk samenhangen met over- of ondervraging op cognitief gebied. Deze resultaten worden niet alleen afgezet tegen de kalenderleeftijd, maar indien nodig ook tegen de ontwikkelings-/rijpingsleeftijd. Aanvullend kan het onderzoek kind bestaan uit verschillende neuropsychologische tests, zoals concentratie- en aandachtstests, geheugentests, en onderzoek naar de executieve functies. Soms kan een schoolobservatie belangrijk zijn; in elk geval is altijd informatie van en contact met school noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken die voldoende gebaseerd zijn op en passen bij de dagelijkse situatie van het kind/ de jongere.

Gezin

Een gezinsonderzoek verheldert waar mogelijkheden tot verandering liggen. In elk gezinsonderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘Is er een verband tussen dat waar het gezin last van heeft, en de manier waarop men met elkaar omgaat?’. Binnen het gezinsonderzoek werkt Kind & meer met vragenlijsten en ander testmateriaal. Hiermee worden onderlinge interacties in kaart gebracht, wordt gekeken hoe de verhoudingen zijn, en hoe men onderlinge relaties beleeft. Voorafgaand aan het onderzoek wordt besproken wie deel zullen nemen.